loading

واشر مقوا سیل

300 

در مقوا سیلهای جداشونده بعد از عملیات سیل، بخش آلومینیومی از مقوا جداشده دهانه ظرف را پلمپ و مقوا درون درب باقی می ماند.

پس از باز کردن پلمپ ( پوشش آلومینیومی) مقوای داخل درب نقش آب بندی ظرف را ایفا می کند.

در نوع مقوا سیل جدانشونده، مقوا و پوشش آلومینیومی از یکدیگر جدانشده و همزمان دهانه ظرف را پلمپ میکند.

بنابراین مصرف کننده پس از باز نمودن درب محصول ،پوشش مقوایی را مشاهده نموده که برای استفاده از محصول و باز کردن پلمپ میبایست مقوا و سیل آلومینیومی را همزمان از دهانه ظرف جدا کند.

مقوا سیل های جداشونده و جدانشونده با ضخامتهای متفاوت بنا به نیاز مصرف کننده تولید میگردد.

در دو نوع مقوا سیل جداشونده  و جدانشونده با ضخامتهای متفاوت ، مقاوم و ضد خورندگی مخصوص انواع ظروف pet, pe, pp, ps, pvc ,(شیشه )glass مناسب جهت مصارف دارویی ، غذایی ،  صنعتی و کشاورزی   عرضه میشود.