loading

محصولات

واشر سیل دسته دار

واشر سیل دسته دار

_

واشر سیل دسته دار یا lift &peel به واشر سیلهایی اطلاق میشود که دارای یک دسته مقاوم برروی واشر بوده که برداشتن سیل از دهانه ظرف را سهولت میبخشد.
این واشر سیل مخصوص انواع ظروف pet, pe, pp, ps, pvc ، مقاوم در برابر حلال و خورندگیها بوده ودر مصارف غذایی ، دارویی ،بهداشتی و صنعتی نظیر سس ، مکمل ،روغن و غیره کاربرد دارد.

این واشر سیل بصورت چاپدارو بدون چاپ ارائه میگردد.

واشر فوم سیل

واشر فوم سیل

_

در دو نوع فوم سیل جداشونده  و جدانشونده در انواع مقاوم و ضد خورندگی مخصوص انواع ظروف pet, pe, pp, ps, pvc  مناسب جهت مصارف  صنعتی مانند روغن ، ضد یخ و بهداشتی مانند شوینده ها، و کشاورزی مانند سموم و کودها  عرضه میشود.

در فوم سیلهای جداشونده  بعد از عملیات سیل، بخش آلومینیومی از فوم جداشده  دهانه ظرف را پلمپ و فوم  درون درب باقی می ماند.

پس از باز کردن پلمپ ( پوشش آلومینیومی) فوم داخل درب نقش آب بند ظرف را ایفا می کند.

در نوع فوم سیل جدانشونده، فوم و پوشش آلومینیومی از یکدیگر جدانشده و همزمان دهانه ظرف را پلمپ میکند.

بنابراین مصرف کننده پس از باز نمودن درب محصول ،پوشش فوم را مشاهده نموده که برای استفاده از محصول و باز کردن پلمپ میبایست فوم و سیل آلومینیومی را همزمان از دهانه ظرف جدا کند.

فوم سیل های جداشونده و جدانشونده با ضخامتهای متفاوت بنا به نیاز مصرف کننده تولید میگردد.

فوم آب بند

فوم آب بند

_

فوم آب بند PE در دو نوع دارویی و غیردارویی با ضخامتهای متفاوت جهت آب بندی انواع ظروف بکار گرفته میشود.

این فومها در صنایع مختلف ، مصارف بهداشتی ، سمی ، صنعتی و غیره… کاربرد داشته ،داخل درب قرار گرفته و مانع نشت مواد میشوند.

واشر مقوا سیل


واشر مقوا سیل

_

در دو نوع مقوا سیل جداشونده  و جدانشونده با ضخامتهای متفاوت ، مقاوم و ضد خورندگی مخصوص انواع ظروف pet, pe, pp, ps, pvc ,(شیشه )glass مناسب جهت مصارف دارویی ، غذایی ،  صنعتی و کشاورزی   عرضه میشود.

در مقوا سیلهای جداشونده  بعد از عملیات سیل، بخش آلومینیومی از مقوا جداشده  دهانه ظرف را پلمپ و مقوا  درون درب باقی می ماند.

پس از باز کردن پلمپ ( پوشش آلومینیومی) مقوای داخل درب نقش آب بندی ظرف را ایفا می کند.

در نوع مقوا سیل جدانشونده، مقوا و پوشش آلومینیومی از یکدیگر جدانشده و همزمان دهانه ظرف را پلمپ میکند.

بنابراین مصرف کننده پس از باز نمودن درب محصول ،پوشش مقوایی را مشاهده نموده که برای استفاده از محصول و باز کردن پلمپ میبایست مقوا و سیل آلومینیومی را همزمان از دهانه ظرف جدا کند.

مقوا سیل های جداشونده و جدانشونده با ضخامتهای متفاوت بنا به نیاز مصرف کننده تولید میگردد.

واشر سیل تک لایه


آلومینیوم سیل تک لایه

_

این واشر سیل مخصوص انواع ظروف pet, pe, pp, ps, pvc ، مقاوم در برابر حلال و خورندگیها بوده ودر مصارف غذایی ، دارویی ،بهداشتی و صنعتی نظیر سس ، مکمل ،روغن و غیره کاربرد دارد.

این واشر  سیل بصورت چاپدارو بدون چاپ در دو نوع آسان بازشو و سخت بازشو زبانه دار و بدون زبانه ارائه میگردد.

وجود زبانه در واشر سیلهای تک لایه  موجب سهولت بیشتر در امر باز کردن پلمپ گشته و بر خلاف تک لایه های بدون زبانه نیازی به استفاده از جسم تیز جهت باز کردن پلمپ نیست.

واشر سیل دسته دار
foil-3

واشر سیل دسته دار

واشر سیل دسته دار یا lift &peel به واشر سیلهایی اطلاق میشود که دارای یک دسته مقاوم برروی واشر بوده که برداشتن سیل از دهانه ظرف را سهولت میبخشد.
این واشر سیل مخصوص انواع ظروف pet, pe, pp, ps, pvc ، مقاوم در برابر حلال و خورندگیها بوده ودر مصارف غذایی ، دارویی ،بهداشتی و صنعتی نظیر سس ، مکمل ،روغن و غیره کاربرد دارد.

این واشر سیل بصورت چاپدارو بدون چاپ ارائه میگردد.

واشر فوم سیل
foam-seal

واشر فوم سیل

در دو نوع فوم سیل جداشونده  و جدانشونده در انواع مقاوم و ضد خورندگی مخصوص انواع ظروف pet, pe, pp, ps, pvc  مناسب جهت مصارف  صنعتی مانند روغن ، ضد یخ و بهداشتی مانند شوینده ها، و کشاورزی مانند سموم و کودها  عرضه میشود.

در فوم سیلهای جداشونده  بعد از عملیات سیل، بخش آلومینیومی از فوم جداشده  دهانه ظرف را پلمپ و فوم  درون درب باقی می ماند.

پس از باز کردن پلمپ ( پوشش آلومینیومی) فوم داخل درب نقش آب بند ظرف را ایفا می کند.

در نوع فوم سیل جدانشونده، فوم و پوشش آلومینیومی از یکدیگر جدانشده و همزمان دهانه ظرف را پلمپ میکند.

بنابراین مصرف کننده پس از باز نمودن درب محصول ،پوشش فوم را مشاهده نموده که برای استفاده از محصول و باز کردن پلمپ میبایست فوم و سیل آلومینیومی را همزمان از دهانه ظرف جدا کند.

فوم سیل های جداشونده و جدانشونده با ضخامتهای متفاوت بنا به نیاز مصرف کننده تولید میگردد.

فوم آب بند
IMG_0984-compressed

فوم آب بند

فوم آب بند PE در دو نوع دارویی و غیردارویی با ضخامتهای متفاوت جهت آب بندی انواع ظروف بکار گرفته میشود.

این فومها در صنایع مختلف ، مصارف بهداشتی ، سمی ، صنعتی و غیره… کاربرد داشته ،داخل درب قرار گرفته و مانع نشت مواد میشوند.

واشر مقوا سیل
slahi-2

واشر مقوا سیل

در دو نوع مقوا سیل جداشونده  و جدانشونده با ضخامتهای متفاوت ، مقاوم و ضد خورندگی مخصوص انواع ظروف pet, pe, pp, ps, pvc ,(شیشه )glass مناسب جهت مصارف دارویی ، غذایی ،  صنعتی و کشاورزی   عرضه میشود.

در مقوا سیلهای جداشونده  بعد از عملیات سیل، بخش آلومینیومی از مقوا جداشده  دهانه ظرف را پلمپ و مقوا  درون درب باقی می ماند.

پس از باز کردن پلمپ ( پوشش آلومینیومی) مقوای داخل درب نقش آب بندی ظرف را ایفا می کند.

در نوع مقوا سیل جدانشونده، مقوا و پوشش آلومینیومی از یکدیگر جدانشده و همزمان دهانه ظرف را پلمپ میکند.

بنابراین مصرف کننده پس از باز نمودن درب محصول ،پوشش مقوایی را مشاهده نموده که برای استفاده از محصول و باز کردن پلمپ میبایست مقوا و سیل آلومینیومی را همزمان از دهانه ظرف جدا کند.

مقوا سیل های جداشونده و جدانشونده با ضخامتهای متفاوت بنا به نیاز مصرف کننده تولید میگردد.

واشر سیل تک لایه
IMG_0979-compressed
sil-edit-2-compressed
simple-sil-compressed

آلومینیوم سیل تک لایه

این واشر سیل مخصوص انواع ظروف pet, pe, pp, ps, pvc ، مقاوم در برابر حلال و خورندگیها بوده ودر مصارف غذایی ، دارویی ،بهداشتی و صنعتی نظیر سس ، مکمل ،روغن و غیره کاربرد دارد.

این واشر  سیل بصورت چاپدارو بدون چاپ در دو نوع آسان بازشو و سخت بازشو زبانه دار و بدون زبانه ارائه میگردد.

وجود زبانه در واشر سیلهای تک لایه  موجب سهولت بیشتر در امر باز کردن پلمپ گشته و بر خلاف تک لایه های بدون زبانه نیازی به استفاده از جسم تیز جهت باز کردن پلمپ نیست.

سوالی دارید؟

تماس : 36665057-026