loading

واشر فوم سیل

350,000 

در فوم سیلهای جداشونده بعد از عملیات سیل، بخش آلومینیومی از فوم جداشده دهانه ظرف را پلمپ و فوم درون درب باقی می ماند.

پس از باز کردن پلمپ ( پوشش آلومینیومی) فوم داخل درب نقش آب بند ظرف را ایفا می کند.

در نوع فوم سیل جدانشونده، فوم و پوشش آلومینیومی از یکدیگر جدانشده و همزمان دهانه ظرف را پلمپ میکند.

در دو نوع فوم سیل جداشونده  و جدانشونده در انواع مقاوم و ضد خورندگی مخصوص انواع ظروف pet, pe, pp, ps, pvc  مناسب جهت مصارف  صنعتی مانند روغن ، ضد یخ و بهداشتی مانند شوینده ها، و کشاورزی مانند سموم و کودها  عرضه میشود.